STUAPOSTEN AUGUST 2017

Velkommen tilbake til nytt barnehageår! Me håper alle har hatt ein flott og god sommar sjølv om vestlandssommaren ikkje har vist seg frå si beste side.

Me har starta opp dette barnehageåret med ei veldig fin barnegruppe. Me har fått opp ein flott gjeng med born frå Bergly. Desse borna kjenner både born og vaksne godt så tilvenninga har gått veldig fint! Borna verka glade for å kome til Stua og trygge i situasjonen! Nye vennskapsband er allerede knytt.

Tove Iren Notland er nytilsett. Ho skal jobbe ein dag i veke i barnehagen.Elles er Kjersti, Aleksander, Rebekka og Camilla her som før. Anne Beth Østensen jobbar som spesialpedagog i barnehagen.

Me har nytta den første månaden til å bli godt kjend med kvarandre og til å kome inn i rutinane i barnehagen! Leiken i barnehagen er veldig god! Leik med dokker og kjøkkenting er veldig populært. Det same er bilar og duplo. Borna bruker flittig alle romma i barnehagen og ofte finn dei ein stad der dei kan leike uforstyrra. Me vaksne legg til rette for god leik, deltek og støtter i leiken der me ser det er naudsynt.

Flott er det å sjå ein gjeng som har ein god leik med dokker og kjøkkenting og dei samtaler seg i mellom på engelsk :)                                

Rammeplanen for barnehagen seier at leiken skal ha ein sentral plass i barnehagen og at eigenverdien til leiken skal anerkjennast. Barnehagen skal gje gode vilkår for leik, venskap og barna sin eigen kultur. Leiken skal vere ein arena for utvikling og læring og for sosial og språkleg samhandling.

Rammeplanen seier vidare at personalet skal blant anna skal organisere rom, tid og leikemateriale for å inspirere til ulike typar leik og at personalet skal observere, analysere, støtte, delta i og gjere leiken meirverdifull på barna sine premissar.

Me har vore mykje på tur denne månaden, både i Stuaskogen og i nærmiljøet. Me har hatt veldig mange fine turar. Maten tek me med oss og me legg til rette for turar tilpassa barna. Dei yngste går gjerne ein kortare og mindre krevjande tur enn dei eldste. Gullbergskogen, Ådlandsvatnet, Sherpatrappene, Lundarstølen, Eventyrskogen, Sponavikjo og Gullhaugen er plassar me har besøkt.

                                          

Me har funne mykje blåbær i skogen og me har plukka både i kopp, på strå og rett i munnen.Kjempegode har dei vore :-) Me har laga ein del syltetøy som me har kost oss med til lunch! Bringebær har me funne langs vegen og plommer har me hausta i hagen til Kjersti og Karstein.Rammeplanen seier at barnehagen skal leggje til rette for at barna skal få eit mangfald av naturopplevingar og få oppleve naturen som arena for leik og læring. Barnehagen jobbar aktivt med språkstimulering gjennom heile barnehageåret. Rammeplanen seier at barnehagen skal bidra til at barna får utforske og utvilke språkforståinga, språkkompetansen og eit mangfald av kommunikasjonsformer. I barnehagen skal barna møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, songar, litteratur og tekst frå notid og fortid. Barnehagen skal bidra til ar barn leiker med språk, symbol og tekst, og stimulere til språkleg nysgjerrighet, bevisstheit og utvikling.

Me jobbar aktivt med språktimulering i det daglege arbeidet. Me jobbar mot at alle skal delta aktivit i samlingsstundene våre, me set ord på det me held på med i det daglege og me brukar måltida aktivt til språkstimulering. Her hjelper me kvarandre med å sende pålegg, me samtaler rundt det me er opptekne av,me kan fortelje vitsar, lese ei bok eller ha kviskreleiken.

I neste månad skal me starte opp eit språkprosjekt som heiter «Grep om omgrep» Dette er eit prosjekt me har i samarbeid med ppt. Me vil dele borna me ser treng ekstra språkstimulering i grupper og jobbe med eit omgrep i kvar arbeidsøkt. Til dømes kan «sau» vera i fokus ein dag. Då finn me fram ein leikesau eller går ut og ser ein ekte levande sau, me finn ull dei får kjenne og lukte på, me studerer utsjånad og prater om alt me kan knytte opp mot sauen.

Andre omgrep kan vera støvlar, mugge, genser, o.l.Me har jobba på denne måten tidlegare og me ser borna har stort utbytte av det. Testar viser at dei gjer stor framgang i omgrepsforståinga. Fagområdet mengd, rom og form vil me ha ekstra fokus på i neste månad. Me er allereie i gong med å telje og å sjå på dei ulike formene som trekant, firkant, sirkel og kvadrat. Kanskje barnet ditt kjem heim og fortel om parallellogram.

Er det noko du tenkjer på eller undrar deg over er det fint du gjev oss ei tilbakemelding. Me set pris på både ris og ros for å gjere ein god jobb i barnehagen! Kontakt oss gjerne på mob45425901 eller e-post: kjersti.karlsen@sklbb.no

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter