VEDTEKTER FOR SOLSIKKENE BARNEHAGER A/S

1. Solsikkene Barnehager A/S er i ein barnehage med 2 avdelingar.
 Den eine er Bergly Familiebarnehage i Gullbergvegen 23.
Den andre er Stuastølen Gardsbarnehage i Litlabøvegen 139 på Stuve.


2. Føremål (§1 i Lov om barnehagar)
Solsikkene Barnehager A/S driv barnehagar med eit klart kristent livssyn. Me vil arbeida etter Bibelen som retningsgjevar for dette livssynet. Me vil også arbeida etter lov om barnehagar m/ forskrifter, gjeldande kommunale vedtak, den offentlege rammeplanen og våre eigne planar.
Me ynskjer å gje barna trygge oppvekstvilkår, der dei får utvikla seg maksimalt ut frå eigne føresetnader. Det skal tilretteleggjast både med organisert aktivitet og frileik, samlingsstunder og individuell kontakt. Borna vil få opplæring i enkle bibelske sanningar, læra kristne songar, og det vil vera ein open dialog med borna om det dei er opptekne av i den kristne trua. Alt dette vil byggja på ”Retningslinjer for vid praktisering av den kristne formålsparagrafen”.
Barnehagen skal ha eit nært samarbeid med heimen.
Begge barnehagane vil ha eit nært forhold til natur og dyrestell.
Særleg på Stuastølen vil den daglege drifta vera prega av at det er på ein gard.


3. Opptakskrinsen.
Er først og fremst Stord Kommune. Men me tar også i mot born frå andre kommunar, dersom me har plass. Barnehagane er open for barn i alderen 1-6 år på Stuastølen og 0-6 i Bergly.


4. Opptakskrav.
Styrar eller representant for styrar i barnehagen, gjer opptak i samråd med Kundetorget i Stord Kommune. Det vert kalla samordna opptak.
Kriterium for opptak er fylgjande:
Barn som er fatta vedtak etter lov om barnevernstenester §§ 4-12 og 4-4 og andre og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehagane og
barn med nedsett funksjonsevne etter vurdering av sakkunnig, har prioritet ved opptak. Jfr barnehagelova § 13.
Det skal leggjast ved skrifteleg dokumentasjon/uttale/vedtak ved begge høve.
Barn som har lovfesta rett til barnehageplass jfr.§ 12 a i barnehagelova : Det er barn busett i Stord Kommune ved oppstart av nytt barnehageår, har søkt om plass innan søknadsfristen for hovudopptaket og har fylt 1 år innan utgangen av november same år.
Barn som har søsken i ein av barnehagane.
Andre søkjarar som ikkje er busett i Stord Kommune, kan også søkja.
Når eit barn har fått plass, har barnet plassen til det vert oppsagt av foreldre/føresette eller eigar. T.d. vil manglande betaling av plassen føra til oppseiing frå eigar si side. Kontrakten om plass går automatisk utved bruksåret sin slutt, som er 15.august det året barnet byrjar på skulen.
Oppseiingsfrist er 1 månad gjensidig og skal vera skrifteleg.


5. Samarbeid med heimen.
Etter lova § 4 står det: ”For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal barnehagen ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og tilsette slik at hver gruppe er likt representert.”
Foreldrerådet vel 1 representant og 1 vararepresentant til samarbeidsutvalet. Dette vert kalla foreldrekontakt. Dersom det er saker som angår barnehagen som du/de ikkje ynskjer å ta opp direkte med styrar eller eigar, så kontaktar du foreldrekontakten i barnehagen. Han/ho vert då ditt talerøyr i saka og tar saka vidare enten til styrar/eigar, foreldrerådet eller samarbeidsutvalet
Ved røysting vert det gjeve ei røyst for kvar frammøtt. Foreldrerådet skal arbeida for å sikra barna gode utviklings- og aktivitetstilbod.
Representanten for Foreldrerådet kan kalla inn til møte når det er behov. Etter kvart ordinært foreldremøte i barnehagen, har Foreldrerådet møte.
Saker som angår barnehagen skal først takast opp med foreldrekontakt/foreldreråd eller i samarbeidsutval. Samarbeidsutvalet skal ta opp saker på vegne av foreldra og tala deira sak i møte med tilsett, ev. eigar. ALLE klager/problem eller saker om endring i barnehagen skal FØRST takast opp på dette nivået.
Dersom saka ikkje let seg løysast internt, skal ein kontakta Stord Kommune ved barnehagekonsulenten.
Styrar er sekretær og har møte- og uttalerett. Jfr Lov om barnehagar. Han/ho kallar inn til naudsynte møter og skriv referat.
Foreldra er alltid velkomne med forslag til aktivitetar og utforming av barnehagen, eller vitja oss dersom dei ynskjer det.


6. Betalingsreglar.
Foreldrebetalinga skal betalast innan 1. I kvar månad etter dei takstar som eigar til ei kvar tid fastset, men ikkje over det som det offentlege har sett som makspris.
Foreldrebetalinga er frå 01.01-2017 sett til kr 2730,- (off. makspris) for 1 barn med full plass. Søskenmoderasjon er på 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr 3.
Det vert ikkje gjeve fråtrekk for dei dagane barnehagen held stengt pga. helge- og høgtidsdagar. Det vert heller ikkje gjeve fråtrekk for fråvær av andre årsaker.
Vedtekne satsar må også betalast i oppseiingstida. Den betalingssatsen som vert fastsett, gjeld vanlegvis for heile bruksåret.
Barnehagen tilbyr plassar med ulike storleikar, men ikkje under 40% eller 2 dagar i veka.


7. Areal- og opningstid.
Stuastølen Gardsbarnehage si arealnorm er 4 m2 pr. barn over 3 år og 5,33 m2 for barn under 3 år. Opningstida er frå kl. 0630-1700.
Kjernetida vår er frå kl 0700 til kl 16.15. Du kan levera og henta barnet ditt utanom kjernetida etter avtale med personalet.
Kvart barn si opphaldstid må ikkje overstiga 9 timar dagleg.
Bergly Familiebarnehage har ikkje særskilte arealnormer, då det pr. definisjon er ein familiebarnehage.
Opningstida i Bergly er frå kl 0645 – kl 1545.
Barnehagen er stengt a) laurdag og søndag b) f.o.m. julafta t.o.m. 1. Nyttårsdag c) onsdag før Skjærtorsdag d) fredag etter Kristi Himmelfartsdag f) faste planleggings- og kursdagar i regionen 1. arbeidsdag i august og 1. arbeidsdag i januar e) heile juli.
Kursdagar vil bli varsla i god tid.


8. Sjukdom
Er barnet ditt sjukt eller borte av andre grunnar, må ein senda melding til barnehagen. Sjuke eller sterkt forkjøla barn må haldast heime pga. smittefaren. Etter sjukdom må barna haldast heime til det kan delta i aktivitetar på lik linje med dei andre barna.


9. Klede
ALLE klede MÅ vera merka. Det må vera tilstrekkeleg byteklede i barnehagen. Barna må vera kledde slik at dei kan ta del i leik og aktivitetar ute som inne.


10. Teieplikt
Eigar, foreldrerepresentant og barnehagen sine tilsette har teieplikt i
høve lov om barnehagar § 21


11. Internkontroll
Barnehagen vil arbeida etter internkontroll handboka, som
også inkluderer helse, miljø og tryggleik.


Revidert 14.08.2017
Kjersti Karlsen
Styrar

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter